คำ: ว.วินิฉัยกุล
ภาพ : ชูลี สุชาติ

ย่อโลกลงตรงหน้า ด้วบจินตนาอันพรรณราย
ภาษาที่พรั่งพราย คือความหมายของวรรรกรรม
ความคิดกล้าแกร่งกว่าอาวุธ ปัญญาพิสุทธิ์สุดลึกล้ำ
แบ่งความงามแห่งคุณธรรม ส่องทางนำให้สังคม

คุณหญิง วินิดา ดิถียนต์
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ๒๕๔๗
เครดิตสมุดบันทึก: ผสานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

365-blog.com