คำ: คำพูน บุญทวี
ภาพ : ชูลี สุชาติ

ข้าพเจ้าเป็นลูกชาวนาชนบทที่ราบสูง ได้ผจญภัยแล้งกับพ่อแม่ ครอบครัวและเพื่อนบ้าน ตั้งแต่ยังเด็ก ได้รับการบ่มนิสัย จากพ่อแม่ให้เป็นคนสู้ชีวิต ให้รักแผ่นดินเกิด ไม่เอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ ทั้งให้รู้จักการทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ดังนั้นเวลาสร้างสรรค์ผลงานจึงมีเจตนาที่จะถ่ายทอด ประสบการณ์เหล่านี้ให้ผู้อ่านเข้าใจด้วยภาษาง่ายๆ

นาย คำพูน บุญทวี
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์(นิยาย) ๒๕๔๔
เครดิตสมุดบันทึก: ผสานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม