คำ: มาลา คำจันทร์
ภาพ : ชูลี สุชาติ

“เรียบ ๆ ง่าย ๆ เป็นอยู่ตามวิถี”

นาย เจริญ มาลาโรจน์
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์(นิยาย) ๒๕๔๖
เครดิตสมุดบันทึก: ผสานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม