คำ: ก.สุรางคนางค์
ภาพ : ชูลี สุชาติ
.

เราจะมีเสรีภาพโดยสมบูรณ์ อย่างแท้จริงก็เพียงทางใจ ดิฉันคิดว่าการแต่งหนังสือเท่ากับระบายในใจ เป็นเสรีภาพครบถ้วนตามปราถนา ดังนั้นดิฉันจึงได้นำความรู้สึกของชีวิตในด้านต่าง ๆ มาระบาย

นางกัณหา เตียงสิริ(ก.สุรางคนางค์,รสมาลิน)
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์(นิยาย) ๒๕๒๙
เครดิตสมุดบันทึก: ผสานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม