ถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจอยู่ในความเพียร ประโยชน์และความสุขก็จะได้บังเกิดขึ้นพร้อมทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวม ประเทศของเราก็จะสามารถรักษาความปกติมั่นคงพร้อมกับพัฒนาให้เจริญรุดหน้าไปได้ดั่งปราถนา

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร ในพระราชพิธีกาญจนภิเษก
๙ มิถุนายน ๒๕๓๙