ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ ร่วมกับศูนย์เรียนภาษามอญ

Mon Language Center

เปิดโครงการสอนภาษามอญ “หลักสูตรภาษามอญเพื่อการสื่อสารในชีวิต ประจำวัน ” (เบื้อองต้น ) เพื่อกระตุ้น ปลุกสานึกของคนมอญและผู้สนใจทั่ว ไป ร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูภาษามอญและสมบัติทาง วฒนธรรมล้ำค่าของชาวมอญตลอดไป

เริ่มเรียนวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ.2562 เรียนทุกวันอาทิตย์เวลา 13.00-16.00น.(3ชม.)ตลอด หลักสูตร รวม 50 ชม. เรียน ณ วัดบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

ค่าเรียน 1,200 บาท (รวม เอกสาร)

เมื่อเรียนผ่านหลักสูตร จะได้รับใบรับรอง หลักสูตรภาษามอญเพื่อ การสื่อสารในชีวิตประจำวัน (เบื้องต้น)

สนใจสมัครเรียนได้ที่โทร.080-588-0021,08-2459-9393 ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป