สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับเรือนพิมพ์แม่ชอบ

ขอเชิญชวนร่วมงานเปิดตัวหนังสือบ้านๆ ‘พรานทุ่ง’ ณ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒