เรื่องและภาพ พศวัฒน์ สิริศิลปสรณ์

ศิลปการถ่ายภาพใต้น้ำ เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่น่าเรียนรู้ใคร่ลองสัมผัสให้เกิดประสบการณ์ของนักถ่ายภาพ เราจะสนุกกับการถ่ายภาพมากขึ้น หากมีการฝึกฝนถ่ายภาพจนเกิดความชำนาญ รู้ว่าจะต้องจับกริยาท่าทางของผู้ลงเล่นดำน้ำอย่างลวดเร็ว และกำหนดทิศทางแสงไว้ล่วงหน้า เมื่อได้จังหวะที่เหมาะเจาะ แล้วจึงกดชัตเตอร์อย่างรวดเร็ว ซึ่งบางครั้งก็ยากต่อการควบคุมแสง เพราะน้ำก็เปรียบเสมือนกระจกหลายบานเมื่อยามกระเพื่อม มันอาจหักเหแสงไปในทิศทางต่างๆ ได้