ภาพแข่งเรือวัดมะขาม ปทุมธานี :ชูลี สุชาติ

ปรัชญาชีวิตแจ็คหม่า
เขียนและเรียบเรียง :จางเยี่ยน
แปล: ชาญ ธนประกอบ

คู่แข่งก็เหมือนหินลับมีด ยิ่งลับเร็วเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งเจิดจ้าเท่านั้น การสร้างธุระกิจที่ดีมิใช่คว่ำคู่แข่งลงทั้งหมด หากแต่ต้องมีพลังการแข่งขันที่ได้เปรียบและมีเอกลักษณ์ของตนเอง สร้างทีมงานกลไกและวัฒนธรรมของตนเอง ผมอาจทำงานอีกห้าปี สิบปี แต่สุดท้ายย่อมต้องจากไป แน่นอนก่อนลาจาก ผมจะสร้างความได้เปรียบที่มีเอกลักษณ์และกลไกความเจริญเติบโตของธุรกิจ ให้แก่อาลีบาบาและเถาเป่า ถึงเวลานั้นมีแจ็คหม่าหรือไม่…ก็ไม่สำคัญแล้ว…