มนุษย์เราสามารถทำการให้สำเร็จได้
ด้วยความเพียรพยายามของตนเอง
แต่เราต้องรู้เหตุ ปัจจัยต้องรู้ธรรม
ต้องความจริงของกฎของธรรมชาติ
ด้วยการพัฒนาปัญญาขึ้นมาโดยการเรียนรู้
และฝึกฝนตนเองด้วยการศึกษา
เมื่อเรามีปัญญา รู้ธรรม รู้เหตุปัจจัย
ก็ใช้ความเพียรพยายามทำการ
ให้ตรงตามเหตุปัจจัยนั้น

…พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)