คำ : ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
ภาพ: รินคม มีสมสืบ

ส่งเสริมให้เด็กๆ ได้ทำงาน
ให้มากกว่าคอยแต่ยกย่องเชิดชูเขา
อย่าเร่งร้อนเร่งเร้าให้ดอกไม้บาน

แค่นเค้นให้ไม้ออกผล
เพราะงานคือการเหยียดหยั่ง
หยัดรากลงผืนดิน
ต้นไม้จะเติบโตอย่างช้าๆและมั่นคง
ทนทานต่อเชื้อโรคเชื้อรากิเลส

ฝึกมือยามเย็น
กลับจากโรงเรียนถึงบ้าน
ศิลปินยังคงทำงาน